Investice_Pro arte

Typ fondu Investiční fond s proměnným základním kapitálem
Zaměření fondu Umělecká díla
Investiční strategie Investice do uměleckých děl, jakožto do aktiva dlouhodobě zachovávajícího svou hodnotu s tím, že výnosy investic budou opatřovány převážně prodejem těchto uměleckých děl.
Cenný papír Listinná investiční akcie na jméno
Platba výnosů Odkupem investičních akcií
Doba trvání fondu Na dobu neurčitou
Minimální investice klienta 3 500 000,- Kč, pro investory dle § 272 odst. 1) písm. h) a i) ZISIF 125.000,- EUR
Investiční horizont Min. 5 let
Vstupní poplatek 0-3 %
Výstupní poplatek 10 % v případě odkupu investičních akcií v období prvních 3 let,
5 % v případě odkupu v období od 3 do 5 let
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář Česká spořitelna, a.s.
Auditor APOGEO Audit, s.r.o.
Regulace Česká národní banka
Právní řád Česká republika

 

Upozornění

Pro arte, investiční fond a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.