Investice_Pro arte

Typ fondu Investiční fond s proměnným základním kapitálem
Zaměření fondu Umělecká díla
Investiční strategie Investice do uměleckých děl, jakožto do aktiva dlouhodobě zachovávajícího svou hodnotu s tím, že výnosy investic budou opatřovány převážně prodejem těchto uměleckých děl.
Cenný papír Listinná investiční akcie na jméno
Platba výnosů Odkupem investičních akcií
Doba trvání fondu Na dobu neurčitou
Minimální investice klienta 3 500 000,- Kč, pro investory dle § 272 odst. 1) písm. h) a i) ZISIF 125.000,- EUR
Investiční horizont Min. 5 let
Vstupní poplatek 0-3 %
Výstupní poplatek 10 % v případě odkupu investičních akcií v období prvních 3 let,
5 % v případě odkupu v období od 3 do 5 let
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář Česká spořitelna, a.s.
Auditor APOGEO Audit, s.r.o.
Regulace Česká národní banka
Právní řád Česká republika

 

Upozornění

Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici zde. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na adrese Tržiště 13 (Vratislavský palác), Praha 1.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Zpracování osobních údajů se řídí Informačním memorandem v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).