Investice_Pro arte

Fund type Investment fund with variable capital
Fund focus Art
Investment strategy Investing in artworks, i.e. assets with long-term value, with return on investment provided mainly following the sale of these artworks.
Security Certificated investment shares
Payment of proceeds Purchase of investment shares
Fund duration Open-ended
Minimum client investment 3,500,000 CZK, for investors in accordance with section 272, subsection 1, letters h) and i) of the Act on Investment Companies and Investment Funds: 125,000 EUR
Investment horizon Minimum of 5 years
Entry fee 0-3 %
Redemption fee 10 % for redemption of investment shares within first 3 years
5 % for redemption within 3 to 5 years
Fund administrator AVANT investiční společnost, a.s.
Depository Česká spořitelna, a.s.
Auditor APOGEO Audit, s.r.o.
Regulation Czech National Bank
Legal code Czech Republic

 

Upozornění

Pro arte, investiční fond a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.