Investice_Pro arte

Fund type Investment fund with variable capital
Fund focus Art
Investment strategy Investing in artworks, i.e. assets with long-term value, with return on investment provided mainly following the sale of these artworks.
Security Certificated investment shares
Payment of proceeds Purchase of investment shares
Fund duration Open-ended
Minimum client investment 3,500,000 CZK, for investors in accordance with section 272, subsection 1, letters h) and i) of the Act on Investment Companies and Investment Funds: 125,000 EUR
Investment horizon Minimum of 5 years
Entry fee 0-3 %
Redemption fee 10 % for redemption of investment shares within first 3 years
5 % for redemption within 3 to 5 years
Fund administrator AVANT investiční společnost, a.s.
Depository Česká spořitelna, a.s.
Auditor APOGEO Audit, s.r.o.
Regulation Czech National Bank
Legal code Czech Republic

 

Upozornění

Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici zde. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na adrese Tržiště 13 (Vratislavský palác), Praha 1.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Zpracování osobních údajů se řídí Informačním memorandem v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).